Category: Press Releases

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการสร้างการเคลื่อนไหว กรณีศึกษาของ Fooditive ผู้บุกเบิกการใช้ส่วนผสมอัปไซเคิลที่ทำจากพืช

ผลิตภัณฑ์ของ Fooditive รอตเทอร์ดาม, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ปี 2020 มีความท้าทาย แต่ Fooditive BV