Day: June 26, 2021

Synchronoss Technologies, Inc. ประกาศเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สาธารณะSynchronoss Technologies, Inc. ประกาศเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สาธารณะ

BRIDGEWATER, N.J., June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ